Изявление на НМФ

Представяме на Вашето внимание изявлението на Национален младежки форум относно младежкото участие и проведената Европейска младежка конференция в София. Запис от пресконференцията на Национален младежки форум, “Заслушай се!” и Младежката организация на Съюза на глухите в България от 26.04.2018 г. можете да намерите тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_pio04arc

Ние от Национален младежки форум, платформа, която обединява 49 младежки организации и има за своя мисия включването на младите хора и младежките организации в обществено-политическия живот на страна, вярваме, че Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е исторически момент за страната ни и възможност тя да изпълни ангажиментите си като равностоен партньор.

Национален младежки форум е пълноправен член на Европейския младежки форум, платформа, обединяваща младежки организации в Европа и представляваща гласа на над 15 милиона млади европейци.

След редица статии в националните и европейските медии по повод проведената Европейската младежка конференция в периода 16-19 април 2018г. считаме, че разговорът се измести от неговата основна тема – младежко участие и създаване на младежки политики.

Ние искаме да заявим ясно на висок глас, че младите хора трябва да бъдат част от процесите на вземане на решение в България и цяла Европа като равноправни партньори. По време на Европейската младежка конференция в София, младите хора от Европа бяха поставени в ролята на слушатели и бяха изключени от големите дискусии. Ние от Национален младежки форум искаме да върнем фокуса на обществото върху младежкото участие и да внесем яснота, относно процеса на Структурен диалог и ролите на отделните партньори в него.

Европейската младежка конференция е част от европейския процес, наречен Структурен диалог. Структурният диалог позволява на младите хора и институциите на европейско и национално ниво да работят заедно и да създават решения заедно. Процесът се управлява съвместно от:

  • Европейски комитет по управление, председателстван от Европейския младежки форум – платформа, обединяваща младежки организации в Европа и представляваща гласа на над 15 милиона млади европейци;
  • Европейската комисия;
  • Представители на министерствата за младежта и националните младежки съвети, членове на Европейския младежки форум, от Триото.

Страните, участващи в Триото, в периода 01.06.2017-31.12.2018 година са Естония, България и Австрия. От страна на България в Европейския комитет за управление участват Министерство на младежта и спорта и Национален младежки форум. От своя страна Националният младежки форум е пълноправен член на Европейския младежки форум. Процесът на Структурния диалог има конкретна рамка на изпълнение.

Европейската младежка конференция в София е втора фаза от работата на това Трио. Първата беше в Талин през октомври 2017 г., където започна процесът по изпълнение на Структурния диалог, а третата ще бъде във Виена през септември 2018 г., където той ще навлезе във финалната си фаза. И трите конференции се подкрепят финансово от Европейската комисия, като проектите за тяхното провеждане се изготвят от ресорните министерства за младежта.

В работата си с Министерството на младежта и спорта през годините често сме имали различни гледни точки и въпреки това винаги сме успявали да намерим общ език и да работим заедно за младежките политики в България. Процесът по подготовката на Европейската младежка конференция и работата в Националната работна група по Структурен диалог вървеше гладко до началото на 2018 г. Пример за това са редица предложения, внесени от нас и подкрепени от колегите от Естония, Австрия и Европейския младежки форум. След назначаването през януари на г-н Петър Младенов за началник на отдел в Дирекция “Младежки политики” , диалогът между партньорите в процеса на подготовка на конференцията започна да изпитва сериозни затруднения, посочени подробно в становището ни от 24 април 2018 г. Това доведе до нарушаване на рамката за изпълнение на Структурния диалог, както и до реакцията на Европейския младежки форум и редица европейски партньори.

Ние сме младите хора на Европа и искаме да участваме в създаването на визията и решенията за развитие на Европейския съюз. По време на Европейската младежка конференция в София ние, младите хора на Европа, бяхме поставени в ролята на слушатели и бяха изключени от големите дискусии. Изключването на представителите на Европейския младежки форум също показа липсата на разбиране какво е младежкото участие и младежко представителство на практика.

През последните три години Национален младежки форум и Министерство на младежта са били успешни партньори в различни инициативи и кампании, свързани с младите хора, напр. Наръчника за ученическо самоуправление (2017), Национална конференция Структурен диалог (2015 и 2016), честването на 12 август – Ден на младежта (от 2010 до днес) и др. Ние продължаваме да подкрепяме всяко усилие, насочено към по-добри политики за младите хора. Ето защо вярваме, че държавата ще отчете своите грешки при организирането на Европейската младежка конференция в София и ще поднови сътрудничеството си с нас и организациите, които представляваме. Ето и непосредствените задачи, които трябва да изпълним заедно:

  1. Разработване на механизми за реално младежко участие на местно и национално ниво;
  2. Актуализиране на Националната програма за младежта и съпътстващите я поднормативни актове, включително и процедурите за финансиране на младежките организации в България;
  3. Актуализиране на Националната стратегия за младежта (2014-2020);
  4. Работим съвместно за застъпничеството на Европейските младежки цели и включването им в следващата Европейската младежка стратегия в края на 2018 г.